Digitaal-loket

Evenementenvergunning of melding evenement

Wilt u een evenement binnen de gemeente Bellingwedde organiseren? Dan dient u, afhankelijk van het soort evenement, een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

Wat is een evenement?

Onder evenementen verstaan we elk voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak. U kunt hierbij denken aan:

 • braderie
 • optocht
 • duurloop
 • feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
 • herdenkingsplechtigheid
 • straatfeest
 • buurtbarbecue

Hieronder vallen niet: bioscoopvoorstellingen, markten, kansspelen en betogingen die niet op de weg plaatsvinden.

Wanneer doet u alleen melding van uw evenement?

Als uw (kleine) evenement aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wél dient u uiterlijk drie weken vooraf een melding aan de burgemeester te doen. Uw (kleine) evenement dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen;
 • Het evenement vindt plaats tussen 8.30 en 1.00 uur;
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 of na 23.00 uur;
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom) fietspad of parkeerplaats op vormt anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een opppervlakte van minder dan 35 m2 per object;
 • Er is een organisator;
 • De organisator doet zo vroeg mogelijk doch tenminste drie weken voorafgaand aan het evenement melding daarvan aan de burgemeester.

Als een te organiseren evenement niet aan een van deze voorwaarden voldoet, moet er een vergunning worden aangevraagd.


Aanpak: 

Aanvragen kan via het aanvraagformulier evenementenvergunning. Het ingevulde formulier kunt u uitprinten en opsturen naar de gemeente. Een melding doet u via het meldingsformulier (klein) evenement.

Vraag op tijd aan!

Een vergunning moet u 12 tot 16 weken voor de aanvang van het evenement aanvragen. Indien een aanvraag te laat wordt ingediend, dan kan dit betekenen dat uw aanvraag niet wordt behandeld. Er is dan onvoldoende tijd voor een beoordeling van de aanvraag. U ontvangt binnen 8 tot 12 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen een beslissing.Kosten: 

Tarieven:

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig (meerdaags) evenement of een risicovol evenement met hoog risicoprofiel (categorie C)

€ 55,80

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 21,50

3.2.1.3

een braderie

€ 21,50

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 21,50

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 21,50

3.2.1.6

een regulier evenement of een aandachtsevnement (categorie A of B) dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 21,50

3.2.1.7

Het tarief genoemd in artikelen 3.2.1.1 en 3.2.1.6 worden vermeerderd met een bedrag als hieronder staat aangegeven:

 

 

indien ten behoeve van het evenement verkeersmaatregelen nodig zijn:

€ 55,80

 

indien ten behoeve van het evenement een tijdelijke gebruiksvergunning is vereist:

€ 55,80

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijk verordening

€ 21,50

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 4 van de Marktverordening gemeente Bellingwedde 2010

€ 329,90

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijk verordening

 

3.2.4.1

geldig voor maximaal tien aaneengesloten dagen

€ 21,50

3.2.4.2

geldig voor één jaar

€ 162,40

3.2.4.3

Geldig voor onbepaalde tijd

€ 329,90

 


Voorwaarden: 

De gemeente beoordeelt een aanvraag voor een evenementenvergunning op verschillende punten. Zo mag een evenement geen grote problemen opleveren voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het milieu. Daarom kan de gemeente aan de organisator vragen een veiligheidsplan bij de aanvraag in te dienen.

Wat moet u doen?

 1. U vult het aanvraagformulier evenementenvergunning of het meldingsformulier evenement volledig in, ondertekent deze en stuurt die naar de burgemeester van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde;

 2. U levert de extra aan te leveren documenten direct mee (zie aanvraagformulier voor details)

  - Situatietekening van het evenemententerrein;

  - Routekaart verkeersstromen;

  - Inrichtingsplan/plattegrondtekening van alle tenten op het terrein;

  - Veiligheidsplan/draaiboek;

  - Plan monitoring weersomstandigheden;

  - Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing Drank- en Horecawet (indien van toepassing)

  - Aanvraagformulier Kansspel (indien van toepassing)

 3. Indien van toepassing regelt u verkeersregelaars;

 4. U betaalt de leges die de gemeente u in rekening brengt.

Bij grotere evenementen wordt er vooraf een overleg gepland tussen u (uw organisatie) en de gemeente om tot afstemming te komen over zaken betreffende openbare orde en veiligheid. Ook wordt het evenement dan met u (uw organisatie) geëvalueerd.

 Bijzonderheden: 

De gemeente Bellingwedde heeft een beleidsregel opgesteld voor evenementen en de vergunningen daarvoor. Ook staat hierin de verschillende categorieën evenementen en de risicoclassificatie ervan.

U als organisator van (een) evenement(en) dient zich te houden aan specifieke zaken betreffende uw evenement. Om welke deze gaan, kunt u lezen in de Beleidsregel evenementen gemeente Bellingwedde.

In een informatieve brief vindt u een aantal zaken specifiek uitgelicht. Deze brief is in april/mei 2016 aan diverse organisatoren van evenementen in Bellingwedde verzonden.


Contact: 

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw M. F. Wichertjes: (0597) 53 71 00, e-mail: m.wichertjes@bellingwedde.nl.

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"